Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

প্রতিবন্ধী ভাতা

বাউসা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপ্তদের তালিকা

 

fvZv‡fvMxi bvg

wcZvi bvg

gvZvi bvg

¯^vvgxi bvg

BDwbqb

IqvW© bs

MÖvg/gnj­v

me©‡kl fvZv MÖn‡Yi ZvwiL

M„nxZ A‡_©i cwigvY

 

2

3

4

5

11

12

13

14

15

 

gRvnvi Avjx

wiqvR DwÏb

AvwRgb

 

evDmv

01

w`Nv

26/07/2012

900

 

wejwKm evby

 

AvKwjgv

kwdKzj Bmjvg

evDmv

01

w`Nv

26/07/2012

900

 

`vD` Avjx

Avwgi Avjx

d‡jRvb

 

evDmv

01

w`Nv

26/07/2012

900

 

gvndzRyi ingvb

‡gvnv¤§` Avjx

wd‡ivR †eMg

 

evDmv

01

w`Nv

26/07/2012

900

 

AvRyZ Avjx

e‡qb cÖvs

‡djvbx †eMg

 

evDmv

01

w`Nv

26/07/2012

900

 

‡eex

 

weDwU LvZzb

igRvb Avjx

evDmv

01

w`Nv

26/07/2012

900

 

m‡jgvb Avjx

iwngywÏb

GQvgb

 

evDmv

02

LvMievox

26/07/2012

900

 

QvBiv LvZzb

 

mywdqv

‡gv³vi Avjx

evDmv

02

LvMievox

26/07/2012

900

 

mvgmybœvnvi

 

dzjRvb

Lwjj

evDmv

02

LvMievox

26/07/2012

900

 

cvi“j LvZzb

 

Wjx †eMg

igRvb Avjx

evDmv

02

LvMievox

26/07/2012

900

 

gvgyb Avjx

g`b Avjx

SY©v †eMg

 

evDmv

02

LvMievox

26/07/2012

900

 

gwdRyj nK

‡jKei ingvb

iRevjv

 

evDmv

02

LvMievox

26/07/2012

900

 

Avey e°vi

gybZvR mi`vi

dzjRvb

 

evDmv

03

Agicyi

26/07/2012

900

 

Avt mvËvi

gybZvR mi`vi

dzjRvb †eMg

 

evDmv

03

Agicyi

26/07/2012

900

 

‡i‡nbv †eMg

 

iv‡Rqv

Av‡qb Dw&Ïb

evDmv

03

ct a›`n

26/07/2012

900

 

ev‡bQv LvZzb

 

mvnviv

we‡bv` Avjx

evDmv

03

ct a›`n

26/07/2012

900

 

Avt gvbœvb

¸jve Avjx

mvnviv LvZzb

 

evDmv

03

ct a›`n

26/07/2012

900

 

Aveyj Kv‡kg

Pv` wgqv

Wvwjgb †eMg

 

evDmv

03

Agicyi

26/07/2012

900

 

Av‡Rev LvZzb

 

‡LviRvb

iKgvb Avjx

evDmv

03

Agicyi

26/07/2012

900

 

Av°vQ Avjx

Gidvb Avjx

Av‡bvqviv

 

evDmv

03

Agicyi

26/07/2012

900

 

gv‡R`yj Bmjvg

igRvb Avjx

mv‡R`v

 

evDmv

03

ct a›`n

26/07/2012

900

 

myjZvb Avjx

AvwRR gÛj

Pv›`y †eIqv

 

evDmv

04

evt†ftcvt

26/07/2012

900

 

Av‡mgv

 

QvBib

Qwjg DwÏb

evDmv

04

evtUtcvt

26/07/2012

900

 

Avt mvjvg

Avt ingvb

K‡gjv †eMg

 

evDmv

04

evt†ftcvt

26/07/2012

900

 

hy_x LvZzb

 

k‡bKv †eIqv

Qwjg DwÏb

evDmv

04

evtctcvt

26/07/2012

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fvZv‡fvMxi bvg

wcZvi bvg

gvZvi bvg

¯^vvgxi bvg

BDwbqb

IqvW© bs

MÖvg/gnj­v

me©‡kl fvZv MÖn‡Yi ZvwiL

M„nxZ A‡_©i cwigvY

 

2

3

4

5

11

12

13

14

15

 

dv‡Zgv LvZzb

 

 

Avt Kwig

evDmv

04

evtnvtcvt

26/07/2012

900

 

Avmgv LvZzb

 

Zvmgx

eWygb

evDmv

04

evtnvtcvt

26/07/2012

900

 

wkíx LvZzb

 

 

‡mwjg

evDmv

04

evtnvtcvt

26/07/2012

900

 

wcëb

meyi Avjx

i“cRvb

 

evDmv

05

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

Rqbvj nK

‡g‡ni cÖvs

Rv‡gbv

 

evDmv

05

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

iwb

Inve Avjx

kvnvbv †eMg

 

evDmv

05

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

‡gv¯—vwdRyi

gwbi“j

KvRjx

 

evDmv

05

d‡Zt evt

26/07/2012

900

 

wbjydv

 

Qv‡jnv

Avt iDd

evDmv

05

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

mygx LvZzb

 

i‡gQv

AvdQvi Avjx

evDmv

05

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

gybmv` Avjx

‡kL nhiZ

gwiqg

 

evDmv

06

PK evDmv

26/07/2012

900

 

bRy

ieŸvbx

fvby

 

evDmv

06

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

Avjvj DwÏb

nhiZ

‡mvbvB †eMg

 

evDmv

06

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

my‡Kvgj Kg©Kvi

ivgc` Kg©Kvi

kªx gwZ exbv ivbx

 

evDmv

06

evtKvPvtcvt

26/07/2012

900

 

MKzj

d‡qR

Mwidzj

 

evDmv

06

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

‡iv‡Kqv

 

Rwibv †eMg

wiqvR cÖvs

evDmv

06

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

LvBi“j

Avt Lv‡jK

L‡`Rvb

 

evDmv

06

evtgtcvt

26/07/2012

900

 

dwRjv †eMg

 

‡Rjvgb

Avt Mwb

evDmv

07

nwibv

26/07/2012

900

 

mKei Avjx

kvnveyj

Av‡jRvb

 

evDmv

07

nwibv

26/07/2012

900

 

‡mvjvBgvb

û¾Z Avjx

LvBi“‡bœQv

 

evDmv

07

nwibv

26/07/2012

900

 

mygx LvZzb

 

i‡gQv

AvdQvi Avjx

evDmv

07

nwibv

26/07/2012

900

 

AvRMi Avjx

gK‡Q` Avjx

i“cRvb †eIqv

 

evDmv

07

nwibv

26/07/2012

900

 

Kv‡Rg DwÏb

Kvwej DwÏb

gv‡jKv †eMg

 

evDmv

07

nwibv

26/07/2012

900

 

i“cvjx LvZzb

 

Rvnvbviv

‡m‡K›`vi Avjx

evDmv

08

Avocvov

26/07/2012

900

 

ivRv

Avt iv¾vK

wkwibv

 

evDmv

08

Avocvov

26/07/2012

900

 

nvivb Avjx

AvbvR Avjx

dzjRvb ‡eIqv

 

evDmv

08

Avocvov

26/07/2012

900

 

gybœvd Avjx

gwbi DwÏb

ï‡Kv`v

 

evDmv

09

†Z_ywjqv

26/07/2012

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fvZv‡fvMxi bvg

wcZvi bvg

gvZvi bvg

¯^vvgxi bvg

BDwbqb

IqvW© bs

MÖvg/gnj­v

 

M„nxZ A‡_©i cwigvY

 

2

3

4

5

11

12

13

 

15

 

M‡Äiv

 

mcyiv †eMg

BbQvi Avjx

evDmv

09

cxiMvQv

 

900

 

wKbyevby

 

mcyiv †eMg

BbQvi Avjx

evDmv

09

cxiMvQv

 

900

 

nv‡Riv LvZzb

 

mywcqv

ivnvZzj­vn

evDmv

09

cxiMvQv

 

900

 

wgjb

Avjg

jwZdv

 

evDmv

09

†Z_ywjqv

 

900

 

w`cvjx

 

Avd‡ivRv

Avt Kv‡`i

evDmv

09

cxiMvQv

 

900

 

kwidv LvZzb

 

wd‡ivRv †eMg

mvgmy‡¾vnv

evDmv

09

nwibv

 

900